Hypofysenetværkets vedtægter 2017

Vedtægter for patientforeningen Hypofysenetværket

§1 Foreningens navn er HYPOFYSENETVÆRKET. Foreningen er landsdækkende, men har hjemsted på den til enhver til valgte formands/kvindes adresse.

§2 Foreningens formål er at yde støtte, oplysning og undervisning i forbindelse med hypofysesygdom og følgerne heraf. At give den syge og deres pårørende mulighed for at møde ligestillede i forbindelse med foreningens arrangementer.

§3 Adgang til medlemskab af foreningen har enhver person, der har øget, nedsat eller ingen hypofysefunktion. Disse har stemmeret på generalforsamlingen, én person har én stemme. Hvis medlemmet er under 18 år, varetages medlemmets interesser af en forælder/værge. Desuden har pårørende og andre interesserede adgang til medlemskab som støttemedlem. Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

§4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tredje kvartal. Indkaldelse sker med fire ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. Indkaldelse skal indeholde en dagsorden. Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde 2 uger inden generalforsamlingen.

§5 Dagsorden for den årlige generalforsamling omfatter behandling af følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  4. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  5. Valg af revisor.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Forslag fra medlemmer.
  8. Eventuelt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet og skal indkaldes, når mindst 50% af medlemmerne forlanger det.En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt mindst 50% af de til generalforsamlingen fremmødte medlemmer kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.
Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg af medlemmer til tillidsposter i foreningen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.

§8 Foreningen ledes af en bestyrelse på mellem fem og syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Ud over bestyrelsesmedlemmerne vælges en eller to suppleanter for ét år. Dersom et medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Derimod indtræder suppleanten ikke, fordi et medlem er forhindret i at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde. Suppleanterne indkaldes og deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer og pårørende uden for bestyrelsen til varetagelse af specifikke opgaver som f.eks. webmaster, bladredaktør eller andet. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter general forsamlingen med en formand/kvinde, en næstformand/kvinde, en kasserer og en sekretær.
Alle hverv er ulønnede, dog ydes godtgørelse for transportudgifter vedrørende bestyrelsesmøder efter regler, som fastsættes af bestyrelsen og godkendes på generalforsamlingen. Ligeledes ydes godtgørelse for udgifter til brug af bestyrelsesmedlemmers private telefonforbindelse.

§9 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden, eller i formandens fravær af næstformanden samt to medlemmer af bestyrelsen. Førnævnte kan give kassereren fuldmagt til at disponere alene i konkrete og afgrænsede sager. Foreningens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

§10 Såfremt der opstår uenighed mellem foreningen og et eller flere af deres medlemmer, og striden ikke kan bilægges ved forhandling, kan sagen ikke indbringes for domstolene eller voldgift. Det samme gælder, hvis der opstår uenighed mellem to medlemmer angående spørgsmål, der vedrører deres stilling som medlemmer af foreningen. Det står medlemmerne frit at udmelde sig af foreningen. Medlemmets udmeldelse skal foregå skriftligt eller kan foretages af bestyrelsen ved manglende kontingent betaling efter forudgående rykkerskrivelse.

§11 Foreningen kan opløses ved en beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af medlemmerne er til stede. Er dette antal ikke tilstede, kan beslutning om opløsning træffes på en ny generalforsamling, indkaldt med 14 dages varsel senest to måneder efter den første, og uanset antal af fremmødte.
Dersom foreningen ved opløsning ejer formue, det være sig penge, løsøre eller andet med værdi, vil sådanne midler – efter at alle forpligtelser er afviklet – være at overdrage til en anden forening eller institution med beslægtet formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling
29. oktober 1994

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen: